Your Ad Here

Thursday, June 17, 2010

Seven reasons why men are dumped by women on a date

There was an interesting post introducing seven reasons why men are dumped by women on a date and giving tips on how you as a man should prevent this disaster. Don’t trust this 100 percent. It won’t always be right.

Има една интересна статија за седумте причини поради кои мажот е одбиен од жена на состанок и понудени се неколку совети вие, како маж, да се спасите од ваква катастрофа. Не верувајте во ова 100%-но. Не мора да значи дека е точно во секоја ситуација.


A man who does some special event or gives a gift on the first meeting.

It sounds good. There are no women who will hate some special events for themselves. However, you should do these kinds of events in appropriate time and places. You should not overuse them. You should have events on decisive and important moments. Then the women can be impressed. If you do the event on the first meeting even though you don’t know what the woman will think about you, you are wasting your time. It will make women uncomfortable. Those women might mock you. When you meet a woman first, don’t do this kind of activity. Don’t even prepare gifts.

Маж кој прави посебна пригода или подарува скап подарок на првата средба.
Звучи добро. Сигурно на ниту една жена не би и пречело да се приреди специјална пригода во нејзина чест. Како и да е, ваков тип на настани треба да ги изведувате во одредено време и на одредени места. Не треба да претерувате со нив. Вакви настани треба да приредувате во одлучувачки и важни моменти. Тогаш би ја импресионирале девојката. Ако го сторите тоа на првата средба, иако не знаете што ќе помисли девојката за вас, вие само си го трошите времето. Само ќе направите на девојката да и биде неудобно. Тие девојки би ве исмеале. Кога имате прв состанок со некоја девојка, не го правете ова. Дури не подготвувајте подароци.


Wandering around for nice scenes and foods when you have a date.

Men sometimes prepare too much. They check where good scenes or food are. But the thing is those men also try those places first. You don’t know the direction well either. You might be confused finding those places. If you move around here and there, a woman might be tired and later she might think that anywhere is fine for her. Even though you know humble places, you’d better take her to your familiar places and so she will not feel tired. That’s consideration.

Лутање наоколу да пронајдете убаво место и вкусна храна за состанок
Некогаш мажите претеруваат со подготовки. Ги проверуваат најдобрите места и храна. Но често пати, овие мажи и самите за прв пат ги посетуваат тие места. Исто така не знаете точно каде се наоѓаат. Може да се збуните барајќи го тоа место. Лутањето насекаде може да ја умори девојката и на крај може да и одговара било кое место. Иако знаете скромни места, подобро е да ја однесете на некое место што го познавате и така таа не би се уморила. Земете го тоа во предвид.


You’re pretty. You’re pretty. Praise on and on.

There are no women who don’t like to hear that they are pretty. But you shouldn’t do so often and, before you comment, you should check whether it is an appropriate moment or not. As soon as you meet the woman, you start blurting out that she is so beautiful and why she hasn’t had a boy friend with such a pretty face. The woman can think that you’re boring and cheesy. Don’t express your feeling too much. You should wait a little bit. It’s not going to be fun if you let her know right away that you have a crush on her.

Убава си. Убава си. Постојано пофалби.
Сигурно нема ниту една жена која не би сакала да чуе комплимент дека е убава. Но не треба да претерувате со тоа и пред да искоментирате нешто, треба да проверите дали тоа е погоден момент или не. Штом ја запознаете девојката, почнувате да и кажувате колку е убава и да ја прашувате како е можно таква девојка со толку убав лик да нема момче. Девојката би помислила дека сте здодевен и вулгарен. Не ги изразувајте вашите чувства премногу. Треба да причекате. Нема да биде интересно ако веднаш и признаете дека ви се допаѓа.


Please don’t do magic.

It is not worth it. If you’re not David Copperfild, what you can do is just card magic. The woman can appreciate your efforts, but she will not get interest to you due to that. She might say it’s funny and you’re good. But possibly it would be lip-service. Please don’t do magic.

Подобро е да не се трудите да изведувате магични трикови.
Не вреди. Ако не сте Дејвид Коперфилд, она што единствено можете да го направите е трик со карти. Девојката би го ценела вашиот труд, но нема тоа да ја направи заинтересирана за вас. Можеби ќе ви рече дека е смешно и дека сте добар. Најверојатно тоа би била неискрена пофалба. Подобро е да не се трудите да изведувате магични трикови.


Rather than ‘Shall we move to another place,’ ‘Let’s move to another place.’

Even though she looks so fashionable, what she likes to eat might be not that fancy style. But maybe first time she might not choose humble foods due to the nervousness. If you ask ‘What would you like to eat?” She would answer, ‘anything is fine.’ Rather than asking this kind of question, why don’t you say ‘I know a good place. Do you want to try?’ When you move to another place, you’d better also say ‘Let’s move to another place’ rather than ‘Shall we move to another place?” This is a conversational tactic through which men can lead women.

Подобро е да кажете „Ајде да одиме на друго место“ отколку „Сакаш да одиме на друго место“
Иако изгледа девојката тренди, не мора да значи дека сака да јаде храна на места со префинет стил. Можеби првиот пат нема да одбере евтина храна поради нејзината трема. Ако ја прашате „Што би сакала да јадеш?“ таа најверојатно би ви одговорила „Ми одговара било што“. Наместо да и поставувате вакви прашања, зошто не и речете „Знам едно убаво место, дали би сакала да го посетиме?“ Кога треба да одите на друго место подобро е да кажете „Ајде да одиме на друго место“ отколку „Сакаш да одиме на друго место“. Ова се разговорни тактики со кои би можеле да водите една девојка.


Show your knowledge.

If you would like to give good impressions to women, you are able to talk about what women are interested and what the women do together. As you know, there are so many kinds of jobs in this world and women’s jobs are more various than men. What women like are more various too. If you know anything, it will help conversations. With that, you can lead various kinds of topics for conversation. The best thing is if you know what the other side is interested, the conversation can’t be boring. You should make efforts to maintain many knowledges, therefore.

Истакни го твоето знаење.
Ако сакате да оставите добар впечаток кај една жена, треба да умеете да разговарате за било која тема интересна за неа или пак за она што го прават жените заедно. Како што знаете, во светот постојат многу работни места и работните места на жените се поразновидни отколку на мажите. Исто така и нештата што ги сака жената се разновидни. Ако сте упатен во некои работи, ќе биде многу полезно за вашиот разговор. Најдобро е да знаете за што е заинтересирана другата страна, па така разговорот не би бил здодевен. Треба да вложите напор во проширувањето на вашите познавања.


You should have at least a hobby.

Even though daily life goes around like a gear and the world is tough and boring, relations between men and women are very different. The man who doesn’t have a hobby is like a barren land that can ‘t have any single plant. If you don’t have a hobby, of course you would not be interested in other people’s hobbies. You can have interesting conversations about hobbies, but you even don’t feel the necessity of having a hobby and don’t understand other’s hobby. Make your own hobby. And it is necessary to hear about the other’s hobby.

Барем имајте хоби
Знаејќи дека животот тече брзо и светот е тежок и здодевен, врските помеѓу мажите и жените се многу разновидни. Маж кој нема хоби е како неплодна земја на која не може да успее ниту едно растение. Ако немате хоби, сигурно нема да ве интересира хобито на некој друг. Можете да водите разговори поврзани за некое хоби, а да немате потреба да имате хоби или да разберете нечие хоби. Создадете свое хоби. И исто така е важно да имате слух и за нечие хоби.

1 comment:

  1. interesen tekst iako ima uste dosta drugi raboti za dodavanje a i segogas e razlicna varijanta... kaj pali kaj ne :)

    ReplyDelete